Meža inventarizācija

       Saskaņā ar Latvijā pastāvošo likumdošanu – Meža likumu (29 panta 1 punktu), kas nosaka, ka:
“Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā nodrošina pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniedz Valsts meža dienestam, kā arī vismaz reizi 20 gados un normatīvajos aktos noteiktajos citos gadījumos veic atkārtotu meža inventarizāciju”, katram meža īpašumam ir jāveic meža inventarizācija. Šie dati ir izmantojami meža apsaimniekošanas plāna izgatavošanai uz ko balstoties meža īpašnieks var plānot darbus savā mežā, kā arī veikt īpašuma vērtības aprēķinus.
     Meža inventarizācijas dati dos iespēju īpašniekiem saprast, kādas koku sugas un cik lielos apjomos aug viņa mežā, kādi augšanas apstākļi ir sastopami konkrētajā īpašumā, kā arī ieplānot, kad un cik daudz būs iespējams iegūt koksni no meža un, kad un cik daudz būs jāatjauno izcirtumi, kā arī kādi meža kopšanas un aizsardzības pasākumi ir nepieciešami dotajā īpašumā.
   Meža inventarizācija ir priekšnoteikums, lai varētu veikt koku ciršanu mežā, veikt meža vērtības uzlabošanas pasākumus – jaunaudžu kopšanas, meliorāciju, meža ceļu būvniecību u.c. nozīmīgus darbus. Meža inventarizācijas dati tiek iesniegti arī Valsts meža dienestā – kas uztur meža valsts reģistru- informācijas par meža īpašumiem aktualizācijai, kā arī kontroles un uzraudzības funkciju nodrošināšanai.
      Mūsu darbinieku lielā pieredze nodrošinās meža inventarizācijas veikšanu augstā kvalitātē.