Cirsmu un meža zemju uzmērīšana

     Lai varētu veikt koku ciršanu kailcirtē, savā īpašumā, meža īpašniekam ir nepieciešams iesniegt Valsts meža dienestā iesniegumu koku ciršanai un cirsmas skici. Šādas skices izgatavošanai nepieciešams atzīmēt dabā plānotās cirsmas robežas ar krāsu, krāsu lenti vai vizūru un cirsmas stūros vai līniju lauzumu vietas atzīmēt ar stūra mietiņu. Tas nepieciešams, lai plānotās cirsmas robežas būtu nepārprotamas mežizstrādes procesa gaitā, kā arī lai varētu precīzi uzzīmēt, Valsts meža dienestā iesniedzamo cirsmas skici. Cirsmas skici uzzīmēt var, gan izmantojot GPS (Globālās pozicionēšanas sistēmas) aparātu – ievācot koordināšu rādījumus visos cirsmas stūros un atzīmējot tos GPS aparātā un  vēlāk apstrādājot ar datorprogrammām ,iegūtu cirsmas attēlu, kurš attaino cirsmas kontūras un cirsmas stūru koordinātas LKS 92 koordināšu sistēmā, gan veicot uzmērījums ar leņķa mēru (busoli) izmērot leņķus cirsmas stūros un izmērot visas cirsmas malas, vēlāk šos ievāktos rādītājus izmantojot ģeometriskai laukuma uzmērīšanai.

   Piedāvājam arī ne tikai cirsmu iestigošanu, bet arī  tādu platību atzīmēšanu dabā un skiču izgatavošanu, kurās paredzētas jaunaudžu kopšanas un skices nepieciešamas Eiropas fondu apgūšanai vajadzīgo dokumentāciju izpildei. Šajos gadījumos veicam plānotās jaunaudzes apskati, robežu izzīmēšanu dabā un plānotās jaunaudzes platības stūrus atzīmējam ar krāsu mietiņiem, kā arī izgatavojam jaunaudžu kopšanas skici. Šādas skices ir  nepieciešamas platības noteikšanai plānotajiem pasākumiem un ES atbalsta maksājumu saņemšanai.

     Cirsmu skices un cirsmu robežu atzīmēšana dabā ir nepieciešama arī sanitārajām cirtēm – t.i. pēc vēja postījumiem, snieglauzēm, sniegliecēm kā arī kukaiņu, dzīvnieku un uguns postījumu likvidēšanai, ja nepieciešams novākt bojātos kokus vienlaidus platībās (kailcirtēs).